Przejdź do treści

Oferta Badań

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przysusze świadczy usługi w zakresie:
  • poboru  próbek wody  do picia i na potrzeby gospodarcze oraz określenie przydatności wody do celów kąpieliskowych w zbiornikach wód powierzchniowych,
  • poboru próbek środków spożywczych, używek i przedmiotów użytku dla oceny ich jakości zdrowotnej,
  • opiniowania wszelkich projektów budowlanych obiektów związanych z budową, przebudową, zmiany sposobu użytkowania (jak: sklepów, obiektów gastronomicznych, szkół, przedszkoli, zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych, obiektów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, obiektów służby zdrowia w tym również aptek itp.),
  • opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • uczestniczenia w przekazywaniu wybudowanych obiektów do użytku,
  • wydawania zezwoleń na rozpoczęcie działalności obiektów żywieniowo - żywnościowych,
  • zezwolenia na handel obwoźny i przewóz artykułów spożywczych środkami transportu,
  • przyjmowania i pobierania materiału do badań niezbędnych w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych i pasożytniczych ( badania na nosicielstwo)
  • wydawania zaświadczeń o braku kontaktu z chorobami zakaźnymi w ciągu ostatnich 3 tygodni dla dzieci wyjeżdżających na kolonie/sanatorium.
  • dystrybucji szczepionek.