Przejdź do treści

Zadania Oddziału

Zadania Samodzielnego Stanowiska Pracy ds.
OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA


Realizacja wyznaczonych celów operacyjnych NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA dla ochrony zdrowia publicznego w tym:
1. Nadzór i ocena działalności oświatowo - zdrowotnej prowadzonej przez placówki służby zdrowia i placówki oświatowo-wychowawcze;
2. Opracowanie planów pracy i wizytacji;
3. Prowadzenie działalności akcyjnej w ramach Światowych Dni Ogólnopolskiego Kalendarium.
4. Inicjowanie i koordynowanie interwencji nieprogramowych motywujących lokalną społeczność do dobrowolnego podjęcia zachowań, które sprzyjają zdrowiu.
5. Organizowanie konferencji, szkoleń, narad dla animatorów zdrowia uczestniczących w realizacji programów profilaktycznych w powiecie przysuskim.
6. Prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego wśród osób działających na rzecz ochrony zdrowia.
7. Organizowanie konkursów oświatowo-zdrowotnych różnego typu.
8. Ocenianie działalności oświatowo-zdrowotnej realizowanej przez szkoły wszystkich szczebli kształcenia i inne placówki oświatowo-wychowawcze, placówki lecznictwa otwartego i zamkniętego oraz udzielanie pomocy w prowadzeniu tej działalności.
9. Współpraca z właściwymi organami administracji samorządowej, organizacjami, stowarzyszeniami pozarządowymi i lokalnymi mass-mediami na rzecz prewencji i promocji zdrowia.
10.Wypożyczanie pomocy dydaktycznych: książek, filmów.