Przejdź do treści

Akty prawne

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przysusze

Oddział Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków (HŻ)

 

UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 296), jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych. Teksty ustaw uchwalonych przez Sejm są dostępne na stronie http://www.sejm.gov.pl/prace/prace.htmlw dziale "Proces legislacyjny" jak również na stronie Rządowego Centrum Legislacji http://www.rcl.gov.pl

 

Przepisy ogólne

 1. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319, z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730).          
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. Nr 112, poz. 774).
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną nie zwierzęcego pochodzenia (Dz. U. Nr 37, poz. 294).
 7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008zdnia 5września 2008r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, str. 1, z późn. zm.).
 8. Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 12, z późn. zm.).
 9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich(Dz. Urz. UE L 334 z 12.12.2008, str. 25, z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia14 marca1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59).
 11. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2047).
 12. Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.).
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz. U. Nr 169, poz. 1216, z późn. zm.).
 14. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
  i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1446, z póź. zm.).
 15. Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny  w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.).
 16. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137).

  Znakowanie żywności
 17. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE  i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE. L 304, str. 18, z późn. zm.).
 18. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U.  z 2015 poz.29).
 19. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009r. dotyczące składu
  i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nie tolerujących glutenu z dnia 20 stycznia 2009r. (Dz. Urz. UE.LNr 16, str. 3).
 20. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 828/2014 z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności (Dz. Urz. UE.L Nr 228, str. 5).
 21. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1825/2000 z dnia 25 sierpnia 2000r. określające szczegółowe przepisy stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady
  w odniesieniu do etykietowania wołowiny i produktów  z wołowiny (Dz. Urz. UE L 216
  z 26.08.2000, str. 8, z późn. zm.).

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne dotyczące żywności

 1. Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006, str. 9, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 432/2012z dnia 16 maja 2012r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. Urz. UE L 136 z 25.05.2012, str. 1, z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 353/2008 z dnia 18 kwietnia 2008r. ustanawiające przepisy wykonawcze w odniesieniu do wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie oświadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 109   z 19.04.2008, str. 11,z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 907/2013 z dnia 20 września 2013r. ustanawiające zasady odnoszące się do wniosków dotyczących określeń o charakterze rodzajowym (Dz. U. L 251 z 21.9.2013, str. 7).
 5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 983/2009z dnia 21 października 2009r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. Urz. UE L 277 z 22.10.2009, str. 3 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 984/2009 z dnia 21 października 2009r.  w sprawie odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju  i zdrowia dzieci (Dz. Urz. UE L 277 z 22.10.2009, str. 13).
 7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1025/2009 z dnia 29 października 2009r. w sprawie odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. Urz. UE L 283 z 30.10.2009, str. 30).
 8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1167/2009 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. Urz. UE L 314 z 01.12.2009, str. 29).
 9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1168/2009 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. Urz. UE L 314 z 01.12.2009, str. 32).
 10. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1160/2011 z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby (Dz. Urz. UE L 296 z 15.11.2011, str. 26).
 11. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 851/2013 z dnia 3 września 2013r. dopuszczające niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 432/2012.(Dz. U. L 235 z 4.09.2013, str. 3).
 12. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 40/2014 z dnia 17 stycznia 2014r. dopuszczające niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju  i zdrowia dzieci, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 432/2012 (Dz. U. L 14 z 18.01.2014, str. 8).
 13. Rozporządzenie Komisji(UE) 2015/7 z dnia 6 stycznia 2015r. dopuszczające oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 432/2012 (Dz. U. L 3 z 7.01.2015, str. 3).
 14. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 375/2010 z dnia 3 maja 2010r. w sprawie odmowy wydania zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. U. L 111 z 4.05.2010, str. 1).
 15. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 382/2010 z dnia 5 maja 2010r. w sprawie odmowy wydania zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. U. L 113 z 6.5.2010, str. 1).
 16. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 383/2010 z dnia 5 maja 2010r. w sprawie odmowy wydania zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. U. L 113 z 6.5.2010, str. 4).
 17. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 384/2010 z dnia 5 maja 2010r. w sprawie udzielania
  i odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności
  i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. U. L 113 z 6.5.2010, str. 6).
 18. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 957/2010 z dnia 22 października 2010r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. U. L 279 z 23.10.2010, str. 13).
 19. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 958/2010 z dnia 22 października 2010r.  w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. U. L 279 z 23.10.2010, str. 18).
 20. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1161/2010 z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności i inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. U. L 326 z 10.12.2010, str. 59).
 21. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1162/2010 z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie odmowy udzielenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności  i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. U. L 326 z 10.12.2010, str. 61).
 22. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2011 z dnia 4 maja 2011r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. U. L 115 z 5.05.2011, str. 1).
 23. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 440/2011 z dnia 6 maja 2011r. w sprawie udzielenia
  i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności
  i odnoszące się do rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. U. L 119 z 7.05.2011, str.4).
 24. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 665/2011 z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie udzielenia
  i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności
  i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby (Dz. U. L 182  z 12.07.2011, str. 5).
 25. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 666/2011 z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci. (Dz. U. L 182 z 12.07.2011, str. 8).
 26. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1160/2011 z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby (Dz. U. L 296  z 15.11.2011, str. 26).
 27. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1170/2011z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby (Dz. U. L 299 z 17.11.2011, str. 1).
 28. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1171/2011 z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju  i zdrowia dzieci (Dz. U. L 299 z 17.11.2011, str. 4).
 29. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 378/2012 z dnia 3 maja 2012r. w sprawie odmowy zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności  i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. U. L 119 z 4.5.2012, str. 9).
 30. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 379/2012 z dnia 3 maja 2012r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju  i zdrowia dzieci (Dz. U. L 119 z 4.05.2012, str.12).
 31. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1048/2012 z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności i dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby (Dz. U. L 310 z 9.11.2012, str. 38).
 32. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1017/2013 z dnia 23 października 2013r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz.U. L 282 z 24.10.2013, str. 39).
 33. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1066/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. U. L 289 z 31.10.2013, str.49).

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementy diety, wzbogacanie żywności.

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz. U. z 2015 r. poz. 2032).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1026).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności (Dz. U. Nr 174, poz.1184).
 4. Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  20 grudnia 2006r.
  w sprawie dodawania do żywności witamin  i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz. Urz. UE L 404  z 30.12.2006, str. 26, z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1243/2008 z dnia 12 grudnia 2008r. zmieniające załączniki III
  i VI do dyrektywy 2006/141/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących składu niektórych preparatów do początkowego żywienia niemowląt (Dz. Urz. UE L 335 z 13.12.2008, str. 25).
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013r.
  w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE  i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (Dz. Urz. UE L 2013 Nr 181, str. 35).
 7. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/127 z dnia 25 września 2015r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu preparatów do początkowego żywienia niemowląt
  i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz informacji na ich temat, a także w odniesieniu do informacji dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci (Dz. Urz. UEL 2016 Nr 25, str. 1).
 8. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/128 z dnia 25 września 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz informacji na jej temat (Dz. Urz. UEL 2016 Nr 25, str. 30).

Naturalne wody mineralne, grzyby, napromienianie żywności

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. Nr 85, poz. 466).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów   i grzyboznawcy (Dz. U. Nr 115, poz.672).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie napromieniania żywności promieniowaniem jonizującym (Dz. U. Nr 121, poz. 841).

 

Genetycznie zmodyfikowana żywność

 1. Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003r.
  w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2004 z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącego się do wniosków o zatwierdzenie nowego typu żywności i paszy genetycznie zmodyfikowanej, powiadamiania o istniejących produktach oraz przypadkowym lub technicznie nieuniknionym występowaniu materiału genetycznie zmodyfikowanego, który pomyślnie przeszedł ocenę ryzyka (Dz. Urz. UE L 102 z 07.04.2004, str. 14; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 36,z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie (WE) nr1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie  i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. UE L 268
  z 18.10.2003, str. 24, z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003r.
  w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz. Urz. UE L 287 z 05.11.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 650).
 5. Rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (Dz. Urz. UE L 43 z 14.02.1997, str. 1, z późn. zm.).Substancje dodatkowe, aromaty i rozpuszczalniki

 

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących(Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 1).
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 z dnia  16 grudnia 2008r.
  w sprawie enzymów spożywczych, zmieniające dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę Rady 2001/112/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 258/97 (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 7, z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.
  w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354  z 31.12.2008, str. 16, z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.
  w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str.34, z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2003r.
  w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego używanych lub przeznaczonych do użycia w środkach spożywczych lub na ich powierzchni (Dz. Urz. UE L 309 z 26.11.2003, str.1,
  z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008r. w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności (Dz. U. Nr 177, poz. 1093,
  z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 2, poz. 3, z późn. zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 232, poz. 1525, z późn. zm.).

Zanieczyszczenia żywności wymagania

 1. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 364
  z 20.12.2006, str. 5, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1882/2006 z dnia 19 grudnia 2006r. ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomu azotanów w niektórych środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 364 z 20.12.2006, str. 25).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2012r. w sprawie określenia maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających, które mogą znajdować się w tłuszczach stosowanych do smażenia, oraz kryteriów dla metod analitycznych stosowanych do ich oznaczania (Dz. U.
  z 2012 r. poz. 1096).
 4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2006 z dnia 23 lutego 2006r. ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomów mikotoksyn w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 70 z 09.03.2006, str. 12 , z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 333/2007 z dnia 28 marca 2007r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu  w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 88
  z 29.03.2007, str. 29, z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  23 lutego 2005r.
  w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 70  z 16.03.2005, str. 1, z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 1,
  z późn. zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie pobierania 
  i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007r. Nr 80, poz. 545).
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007r. w sprawie pobierania próbek żywności w celu oznaczania poziomów pozostałości pestycydów (Dz. U. Nr 207, poz. 1502).

Urzędowa kontrola żywności

 1. Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.
  w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191  z 280.05.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str.
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (Dz. U. Nr 78, poz. 656, z późn. zm.).200, z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie regulaminu pracy Rady do Spraw Monitoringu Żywności i Żywienia (Dz. U. Nr 41, poz. 270).
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2007r. w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych realizujących zadania dotyczące programu monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka (Dz. U. Nr 97, poz. 645).
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach z dnia 26 sierpnia 2015r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1154).

 

Kontrola graniczna

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia (Dz. U. Nr 88, poz. 504).
 2. 2011/884/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego ryżu
  w produktach z ryżu pochodzących z Chin i uchylająca decyzję 2008/289/WE (Dz. Urz. UE. L 2011 Nr 343, str.140, z późn. zm.).
 3. 2011/402/UE Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do nasion kozieradki i niektórych nasion lub ziaren przywożonych z Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 5000) (Dz. Urz. UE. L 2011 Nr 179, str. 10, z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie wzorów wniosku
  o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych (Dz. U. Nr 44, poz. 286).
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. Nr 272, poz. 1612).
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych (Dz. U. Nr 37, poz. 213, z późn. zm.).
 7. 2008/47/WE: Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007r. zatwierdzająca przedwywozowe kontrole orzeszków ziemnych i produktów pochodnych przeprowadzane przez Stany Zjednoczone Ameryki w odniesieniu do obecności aflatoksyn (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6451) (Dz. Urz. UE L 11 z 15.01.2008, str. 12).
 8. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 669/2009 z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie wykonania rozporządzeni a (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/W (Dz. Urz. UE. L 194, z 25.07.2009, str. 11,
  z późn. zm.).
 9. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 284/2011 z dnia 22 marca 2011r. ustanawiające specjalne warunki i szczegółowe procedury dotyczące przywozu przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysłanych z Chińskiej Republiki Ludowej
  i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong (Dz. Urz. UE. L 2011 Nr 77, str. 25).

 

Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością

 1. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. U. L 338 , str. 4, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1895/2005 z dnia 18 listopada 2005r. w sprawie ograniczenia wykorzystania niektórych pochodnych epoksydowych w materiałach  i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. U. L 302 z 19.11.2005, str. 28).
 3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. U. L 384 z 29.12.2006, str. 75, z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 z dnia 27 marca 2008r. w sprawie materiałów
  i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu
  z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2023/2006 (Dz. U. L 86 z 28.03.2008, str. 9).
 5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2009 z dnia 29 maja 2009r. w sprawie aktywnych
  i inteligentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu  z żywnością (Dz. U. L 135
  z 30.05.2009, str. 3).
 6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 975/2009 z dnia 19 października 2009r. zmieniające dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. U. L 274 z 20.10.2009, str. 3).
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2013r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów
  i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów
  i wyrobów z ustalonymi limitami (Dz. U.  z 2013 poz. 1343).
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów
  i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością. (Dz. U. Nr 17, poz. 113).
 9. Dyrektywa Komisji 2005/31/WE z dnia 29 kwietnia 2005r. zmieniająca dyrektywę Rady 84/500/EWG w odniesieniu do deklaracji zgodności i kryteriów skuteczności metody analizy
  w przypadku wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Tekst mający znaczenie dla EOG). (Dz. U. L 110   z 30.04.2005, str. 36).
 10. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie materiałów
  i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu  z żywnością z dnia 2011-01-14 (Dz. Urz. UE. L 2011 Nr 12, str. 1, z późn. zm.).

 

Kosmetyki

 1. Ustawa z dnia 04 października 2018r. o produktach kosmetycznych  (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2227).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2002r. w sprawie określenia informacji, jakie powinien zawierać wniosek o wyrażenie zgody na nie ujawnianie na opakowaniu jednostkowym nazwy składnika kosmetyku, oraz wzoru tego wniosku (Dz. U. Nr 69, poz. 644, z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie określenia kategorii produktów będących kosmetykami (Dz. U Nr 125, poz. 1168).
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004r. w sprawie wzorów formularzy przekazania danych o kosmetyku i przypadkach zachorowań spowodowanych użyciem kosmetyku oraz sposobu gromadzenia ich w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzanych do obrotu (Dz. U. Nr 138, poz. 1471).
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005r. w sprawie listy substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz wzorów graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz. U. Nr 72, poz. 642, z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych (Dz. U. z 2003r. Nr 9, poz. 107, z późn. zm.).
 7. Zalecenia Komisji z dnia 22 września 2006r. w sprawie skuteczności produktów ochrony przeciwsłonecznej i odnoszących się do nich oświadczeń (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4089) (Dz. Urz. UE.L z 26.09. 2006 Nr 265, str. 39).
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. U. L 342 z 22.12.2009, str. 59 z późn. zm.).
 9. Dyrektywa Komisji 2009/159/UE z dnia 16 grudnia 2009r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu jego dostosowania do postępu technicznego (Dz. U. L 336 z 18.12.2009, str. 29).
 10. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013r. określające wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku  z produktami kosmetycznymi
  (Dz. U. L 190 z 11.7.2013, str. 31).

Postępowanie administracyjne i karne

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r. poz. 646).
 2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018r. poz. 1314
  z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096).
 4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 475,
  z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 2018r. poz. 618, z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1987, z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1526).
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania
  i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002r. w sprawie nakładania grzywien
  w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 20, poz. 201, z późn. zm.).