Przejdź do treści

Zadania Oddziału

Zadania Oddziału Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Przysusze:

 • rejestracja oraz zatwierdzanie zakładów produkcji i obrotu żywnością a także zakładów żywieniowych, rejestracja produkcji pierwotnej,
 • nadzór nad bezpieczeństwem żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków, a także nad suplementami diety oraz środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego określonych w rozporządzeniach Unii Europejskiej,
 • podejmowanie działań w zakresie systemu RASFF (systemu wczesnego ostrzegania
  o niebezpiecznej żywności) oraz w zakresie systemu RAPEX (systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych),
 • sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego i prowadzenie urzędowych kontroli w zakładach produkcji i obrotu żywności, i żywienia, w zakładach produkcji i obrotu materiałów oraz wyrobów do kontaktu z żywnością a także kosmetyków,
 • sprawowanie realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w kontrolowanych obiektach,
 • nadzór nad skutecznością funkcjonowania wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny - dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej (GHP/ GMP), wdrażania systemu jakości, w tym systemu HACCP w zakładach produkujących i/lub wprowadzających żywność do obrotu,
 • pobór próbek żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności w celu stwierdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
 • kontrola prawidłowości znakowania środków spożywczych, zwłaszcza specjalnego przeznaczenia żywieniowego i suplementów diety,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu prawa żywnościowego, wynikających z realizacji zadań inspekcji sanitarnej, przygotowywanie decyzji w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia, cofnięcia zatwierdzenia zakładów działających w sektorze spożywczym (w tym środków transportu żywności) podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zlokalizowanych na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze,
 • współudział w sprawowaniu nadzoru zapobiegawczego poprzez udział w odbiorach zakładów żywnościowo- żywieniowych, zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością,
 • ocena prawidłowości sposobu żywienia wybranych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego i rozwijanie działań zmierzających do racjonalizacji żywienia,
 • wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środki spożywcze, materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością przekraczające granicę,
 • współudział w prowadzeniu dochodzeń i likwidacji przyczyn ognisk zatruć oraz zakażeń pokarmowych,
 • prowadzenie i uaktualnianie elektronicznej bazy danych dotyczącej zakładów żywnościowo – żywieniowych,
 • przygotowywanie informacji o stanie sanitarnym zakładów żywnościowo- żywieniowych dla organów administracji rządowej i samorządowej,
 • współpraca w zakresie bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego z innymi
  sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Przysusze,
 • współpraca z inspekcją weterynaryjną i innymi organami urzędowej kontroli żywności, a także organami samorządowymi, instytucjami i innymi organizacjami działającymi na terenie.