Przejdź do treści

Akty prawne

WYKAZ

Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

Data ostatniej aktualizacji: 20.12.2019r.

(wg Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl)

 

 

Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 59)

 

Akty wykonawcze do ustawy:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1999 r.
w sprawie zasad wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych
w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk
dla nieletnich i zakładów poprawczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości

(Dz. U. Nr 82, poz. 927).

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05.03.2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. Nr 36, poz. 203)

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji oraz warunków i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję Sanitarną
(Dz. U. Nr 97 poz. 872, z późn. zm.)

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I EGZEKUCYJNE

 

Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

 

Akty wykonawcze do ustawy:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
(Dz. U. Nr 5, poz. 46)

 

Ustawa z dnia 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2019r. poz. 1438)

OCHRONA ZDROWIA

 

Ustawa z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1239)

 

Ustawa z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2190)

 

 

Akty wykonawcze do ustawy:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
(Dz. U. z 2012r., poz. 739)

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.04.2012r. w sprawie postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta
(Dz. U. z 2012r., poz. 420)

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 05.07.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności
(Dz. U. z 2012r., poz. 808)

 

Ustawa z dnia 28.07.2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1056)

 

 

Akty wykonawcze do ustawy:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 496)

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

 

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2010)

 

Akty wykonawcze do ustawy:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.11.2002r. w sprawie wymagań              dla pojazdów asenizacyjnych
(Dz. U. Nr 193, poz. 1617)

CMENTARZE, CHOWANIE ZMARŁYCH I EKSHUMACJA

 

Ustawa z dnia 31.01.1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
(Dz. U. z 2019r. poz. 1473)

 

Akty wykonawcze do ustawy:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.12.2001r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby
(Dz. U. Nr 152, poz. 1742)

 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.03.2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków
(Dz. U. Nr 48, poz. 284)

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2011r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków
(Dz. U. Nr 75, poz. 405)

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2001r. w sprawie postępowania
ze zwłokami i szczątkami ludzkimi

(Dz. U. Nr 153, poz. 1783)

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.12.2007r. w sprawie wydawania pozwoleń                   i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich
(Dz. U. Nr 249, poz. 1866)

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r.
w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie
na cmentarze.
(Dz. U. Nr 52, poz. 315)

WODA I ŚCIEKI

 

Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2018r. poz. 2268)

 

Akty wykonawcze do ustawy:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 255)

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2018r. w sprawie ewidencji      oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2476)

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 04.11.2019r. w sprawie profilu wody w kąpielisku

(Dz. U. 2019, poz. 2206)

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

(Dz. U. 2015 poz. 2016)

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.11.2002r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności                       w wodę przeznaczoną do spożycia
(Dz. U. Nr 204, poz. 1728)

 

Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1437)

 

Akty wykonawcze do ustawy:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 poz. 2294)

BUDOWNICTWO

 

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1186)

 

 

Akty wykonawcze do ustawy:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 poz. 1065)

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r.
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
(Dz. U. Nr 74, poz. 836, z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 07.10.1997r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze
i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2014r., poz. 81)

 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe               i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 151, poz. 987, z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1853)

 

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
(M.P. Nr 19, poz. 231)

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396)

 

Akty wykonawcze do ustawy:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010r.
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był
lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest
(Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)

ODPADY

 

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach
(Dz. U. z 2019 r., poz. 701)

 

 

Akty wykonawcze do ustawy:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.07.2015r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny
(Dz. U. z 2015r., poz. 1116)

 

Ustawa z dnia 19.06.1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
Dz. U. 2017, poz. 2119)

 

Akty wykonawcze do ustawy:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r.               w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005r. w sprawie zasad bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów

(Dz. U. Nr 216, poz. 1824)

APTEKI

 

Ustawa z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne
(Dz. U. z 2019 r., poz. 499)

 

Akty wykonawcze do ustawy:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki
(Dz. U. Nr 171, poz. 1395, z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.09. 2002r. w sprawie danych wymaganych           w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną
(Dz. U. Nr 161, poz. 1337, z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki
(Dz. U. Nr 161, poz. 1338, z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki
(Dz. U. Nr 187, poz. 1565, z późn. zm.)

DPS

 

Ustawa z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1507)

 

Akty wykonawcze do ustawy:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.08.2012r. w sprawie domów pomocy społecznej
(Dz. U. z 2018r., poz. 734)

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
(Dz. U. Nr 238, poz. 1586)

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

 

Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy
(Dz. U. 2019, poz. 1040)

 

Akty wykonawcze do ustawy:

RozporządzenieMinistra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, w prosektoriach oraz     w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych
(Dz. U. Nr 17, poz. 123)
{Rozporządzenie zostało wydane na podstawie ustawy z dnia 30.03.1965r. (DZ. U. Nr 13 poz. 91 z późn. zm.) o bezpieczeństwie i higienie pracy, uchylonej ustawą z dnia 26.06.1974r. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 z późn. zm.). Zgodnie z art. V § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. przepisy powyższego rozporządzenia pozostały w mocy}

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych                  do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
(Dz. U. Nr 21, poz. 73)

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi
(Dz. U. Nr 104, poz. 868)

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy w pralniach i farbiarniach
(Dz. U. Nr 40, poz. 469)

 

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

TURYSTYKA

 

Ustawa z dnia 24.11.2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 548)

 

Akty wykonawcze do ustawy:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
(Dz. U. z 2017, poz. 2166)

 

Ustawa z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2182)

IMPREZY MASOWE

 

Ustawa z dnia 20.03.2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych
(Dz. U. z 2019r. poz. 2171)

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej
(Dz. U. z 2012 r., poz. 181)

INNE

 

Ustawa z dnia 18.08.2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
(Dz. U. 2018, poz. 1482)

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne
(Dz. U. z 2012r., poz. 261)

 

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2047)

 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1983)

 

 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1990)

 

Akty wykonawcze do ustawy:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2022)

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. Nr 65 poz. 344)

 

Ustawa z dnia 21.12.2000r. o żegludze śródlądowej
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2128)

 

Ustawa z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1292)

 

Ustawa z dnia 04.10.2018 r. o produktach kosmetycznych

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2227)